Wypożyczanie samochodów Nowy Sącz

Regulamin wynajmu samochodów w wypożyczalni DFL sp. z o.o.

§1

DFL SP. Z O.O. w Nowym Sączu wynajmuje samochody osobom, które spełniają poniższe warunki: prawo jazdy (kat. B), dowód osobisty, lub paszport w przypadku obywateli krajów spoza UE i Europy (Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Australia itd.) posiadających międzynarodowe prawo jazdy, ukończony 25 rok życia.

§2

Najemca zobowiązany jest uiścić kwotę najmu z góry za okres trwania umowy wynajmu. W przypadku zwrotu auta przed końcem umowy DFL sp. z o.o. nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany samochód.

§3

Wypożyczany pojazd nie może być podnajmowany (użyczany) osobom które nie zostały zgłoszone w umowie z DFL sp. z o.o. Jeśli Najemca podnajmie osobom trzecim to odpowiada materialnie i prawnie za wszystkie straty i szkody powstałe w tym czasie.

§4

Przekroczenie terminu umowy i nie powiadomienie przedstawiciela DFL sp. z o.o. o zamiarze wydłużenia okresu wypożyczenia upoważnia firmę do powiadomienia policji o kradzieży pojazdu oraz podwyższenia stawki wynajmu o 150% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania przedmiotu wynajmu.

§5

W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się (kolizja drogowa, uszkodzenie mechaniczne) lub kradzież, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z DFL sp. z o.o.

§6

W przypadku ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, nie zachowanie ostrożności, kolizja, brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

§7

Najemca odpowiada materialnie za straty lub szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania.

§8

DFL sp. z o.o. nie odpowiada za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z foto radarów).

§9

DFL sp. z o.o. nie odpowiada za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym samochodem do celu podróży z powodów awarii, kolizji itp. W przypadku awarii samochodu niezależnej od Najemcy, DFL sp. z o.o. podstawi zastępczy samochód na terenie RP w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego.

§10

DFL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie.

§11

Wyjazd poza granice RP może nastąpić tylko za pisemną zgodą DFL sp. z o.o.

§12

DFL sp. z o.o. wynajmuje do eksploatacji najemcy sprawny technicznie, czysty (wewnątrz i na zewnątrz) oraz ubezpieczony w OC/NW samochód.

§13

Podczas okresu najmu, najemca zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji pojazdu tj. kontroli stanu poziomu oleju w silniku, stanu powietrza w ogumieniu itp. W przypadku stwierdzenia braków, które mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki.

§14

Samochód winien być pozostawiony na okres nocy w miejscu widocznym oświetlonym (np. parking strzeżony).

§15

Najemca zwraca samochód w terminie z góry ustalonym, bez uszkodzeń, czysty i odpowiada materialnie za brakujące części oraz ponosi koszt umycia samochodu w wysokości 100,00 zł, jeśli oddawany samochód jest brudny a został wypożyczony czysty.

§16

W przypadku gdy pojazd zostanie zwrócony bez dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC) lub kluczyka, DFL sp. z o.o. obciąży Najemcę następującymi kosztami:

  • 800 zł za zgubienie dokumentów,
  • 600 zł za zgubienie kluczyka,
  • 1000 zł kluczyk z centralnym sterowaniem,
  • 1000 zł za holowanie drugiego pojazdu,
  • 1000 zł za zniszczenie tapicerki,
  • 500 zł za przewożenie zwierząt,
  • 5000 zł za utratę gwarancji z tytułu wynajmu osobom trzecim,
  • 500 zł za utratę tablic rejestracyjnych,
  • 500 zł za złamanie zakazu palenia.

§17

DFL sp. z o.o. uwzględnia do ewentualnych rozliczeń z tytułu drobnych i koniecznych napraw samochodu, po uprzedniej konsultacji, tylko rachunki imienne lub faktury wystawione przez warsztaty samochodowe.

§18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, sądu właściwego dla siedziby DFL sp. z o.o.

§19

Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do Wypożyczalni samochodów DFL sp. z o.o. i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz.:883) w celach marketingowych. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.